вторник, 17 август 2021 г.

"Следваща стъпка - интеграция" - Ирландия

 Дъблин, Ирландия; 17.08.2021 г.,

СЪВРЕМЕННИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА КЛАСНАТА СТАЯ

В рамките на Еразъм+ проекта „Следващата стъпка - интеграция“ двама преподаватели от СУ „Васил Левски“ Велинград /Людмила Рижук и Алиш Алишов/ участват в двуседмичен курс „Образователни и аудиовизуални приложения за класната стая“ в Дъблин, Ирландия. Използването на възможностите на информационно-комуникационните технологии е много важно за качествено образование в съвременното училище. Затова в класните стаи на "ЕВРОПАС АКАДЕМИЯ" за учители се събраха преподаватели от цяла Европа: Испания, Германия, Австрия, Унгария, Полша, Литва, Чехия, Словакия, Словения, Хърватия и България. Съвместната работа на учители от различни държави е добра предпоставка за създаване на нови и интересни Еразъм+ проекти.

сряда, 14 юли 2021 г.

"Следваща стъпка - интеграция" - Италия

Флоренция, Италия; 14.07.2021 г.,

Обучение в Europass Teacher Academy - Флоренция, Италия на учители от СУ "Васил Левски" Велинград
Започна едноседмично обучение по програма "Еразъм +" КД 1 на тема "Как да използваме таблети, образователни приложения и социални медии в класната стая" във Флоренция, Италия.
През първия ден се проведе семинар на тема "Обърната класна стая" и използване на образователни приложения в учебния процес.
Вторият ден бе посветен на 4К - развиване и прилагане на умения, които включват разбиране на личните потребности в учебния процес, критично мислене, поемане на отговорност, откриване на възможностите и способностите за преодоляване на трудностите в ученето както самостоятелно, така и в групи и ориентираност към постижения.

понеделник, 7 юни 2021 г.

"Следваща стъпка - интеграция" - Чехия

 07.06.2021 г., Прага, Чехия;

Проект "Следваща стъпка - интеграция", Програма "Еразъм+",
Начало на седмицата в MENSA GYMNAZIUM - запознаване с ръководния екип на училището.

сряда, 12 февруари 2020 г.

Мобилности

В този проект се планира провеждането само на 2 мобилности:
1. Job-Shadowing мобилност с цел: - запознанство с начина на интеграция на ИКТ в процесът на управление на училището; - използване на съвременни технологии в класната стая; - интеграция на учениците със СОП в обикновена класна среда и методиката за работа с тези ученици; - проучване опита на гимназията в областта на формиране на предприемачески компетенции и професионално ориентиране. Предполага се, че тази мобилност ще се осъществи в самото начало на проекта, през октомвриноември 2019 година. Участниците в мобилността планираме да делегираме по 1 представител от ръководен екип и 1 представител от педагогически персонал на училището, за да осигурим качествено изпълнение на всичките планирани задачи.
2. Образователна мобилност за преподаватели по ИТ, пред които ще стоят следните задачи: - запознаване с приложно програмно осигуряване, което се изучава в съвременно европейско училище и практически области на исползването му; - изучаване на алгоритми за работа с даден приложен софтуер; - проучване на практически области на използването на представено приложно програмно осигуряване; - изучаване на възможности за използването на даден софтуер за преподаването на други, различни от информатика и ИТ предмети; - подготвяне на обучителни презентации с адаптирани алгоритми за работа с всичките представени програми с цел вътрешна квалификация на преподавателите в училището.
По предварително проучване вниманието ни беше привлечено от няколко курса, които правят акцент на "Учене чрез правене", които са насочени към преподавателска целева група, желаещи да се научат да боравят с разнообразие от софтуер и безплатни онлайн инструменти, за да интегрират технологиите в тяхната класна стая. Заявеното ниво на владеене на английски език в тези курсове - В1, което позволява на учители от други профили да участват в европейски квалификационни мобилности. Смятаме, че е най-добре на тези курсове да делегираме преподаватели по ИТ, които имат добра езикова подготовка (ниво В1 и В2), за да може да бъде оценена методиката на използването на ИКТ и сложността на приложението му в различни сфери на образователния процес. Искам само да цитирам описание на програмата на един от тези курсове, който напълно отговаря на нуждите на училището: "This practical, hands-on course is for educators and other professionals who would like to experience and learn to use a variety of software and (free) online tools in order to integrate technology into their classroom, school or other learning environments". Целите на курсове също напълно отговарят на целите за развитие на СУ "Васил Левски": - to familiarize the participants with recent pedagogical and classroom technology developments - to increase participants’ awareness of the opportunities to integrate ICT into teaching and learning processes in their schools - to increase participants’ skill and confidence in the use of some computer applications , particularly in an environment where many of the students are very digitally savvy - to give participants an opportunity, as far as possible, to use all programmes to which they are introduced and to learn to adapt some ready-made programmes to their particular classroom requirements - to provide an opportunity to develop and consolidate participants own language skills - to improve participants confidence in their own lesson delivery - to produce high-quality learning outcomes for participants thereby re-enforcing the capacity and international scope of their schools. Тази образователна мобилност планираме да осъществим през лятната ваканция на 2020 година, за да не нарушаваме хода на образователния процес. В резултат на изпълнението на тази мобилност, планираме създаването на база данни, съдържаща адаптирани презентацииалгоритми за използването на образователен софтуер от страна на преподаватели, които не са специалисти в областта на информационни технологии. В самото начало на 2020 - 2021 година планираме провеждането на вътрешна квалификация на преподавателите за използването на този нов приложен софтуер в урочната дейност.

Проект "Следващата стъпка - интеграция"


Технологичната и кадровата обезпеченост са двата главни приоритета, от които зависи реформирането на образованието. Именно за да избегне "капана на времето" и да изпълни основната си задача - формиране на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности - СУ "Васил Левски" започна поетапна модернизация на училището, която засегна всичките сфери на училищния живот. Започвайки от оптимизация на управление чрез използването на облачни технологии и въвеждането на ИКТ в урочната дейност, стигнахме до резултат, че без допълнителната квалификация на преподавателите, особено учители по ИТ, училището няма да може достатъчно добре да изпълнява мисията си - УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Вторият проблем, с който се е сблъскахме, беше липса на опит за работа с деца със СОП, броя на които продължава да расте всяка година. За да се подпомогне училището да се справи с идентифицираните проблеми и беше създаден дадения проект. "Следващата стъпка - интеграция" е едногодишен проект, чиято основната цел е повишаване на квалификацията на ръководния екип и педагогическия колектив на училището по 2 най-актуални посоки в развитието на училището ни.
1. Интеграция на ИКТ в образователния процес във всичките сфери на работа на училището: - Използване на ИКТ (облачни технологии) за оптимизация на управление; - Използването на съвременни техники и технологии в класната стая.
2. Интеграция на деца със СОП в обикновена класна среда: - Подобряване на уменията на преподавателите да се справят със социалното, културно и езиково многообразие на учениците в класната стая; - Усъвършенстване на уменията на учителите да отговарят на индивидуалните нужди на учениците, - Формиране на подкрепяща образователна среда За постигане на целите на проекта предвидихме 2 основни дейности: - Job Shadowing мобилност за запознаване с опита на чешките колеги за интеграция на ученици със СОП, методиката на използването на нови технологии и ИКТ в процеса на преподаването, използването на ИКТ за оптимизация на процеса на управление; - Структуриран обучителен квалификационен курс по различни направления за използване на ИКТ в урочната дейност - мобилни приложения, игри, викторини, нови образователни приложни програми и платформи, социални медии и интернет ресурси за помощ на преподавателя при работа в клас. Участниците в проекта - 5 преподаватели и 1 представител на мениджърски екип на училището - общо 6 човека. В Job Shadowing мобилност планирано участието на 2 човека - 1 представител на ръководен екип на СУ "Васил Левски" и 1преподавател с цел осигуряване на качеството на наблюдение във всичките сфери на работата на приемащото училище-домакин Mensa gymnázium, а именно интеграция на учениците със СОП и интеграция на ИКТ в преподавателската и ръководна дейност на училището.
В дейностите за европейски квалификационни образователни мобилности е предвидено 2 структурирани обучителни курса с насоченост към използването на ИКТ в урочната дейност. Участниците в тази квалификация - 4 преподаватели по информатика и ИТ, добре владеещи езика на курса - английски език. Сред екипа от 6-те преподаватели по ИТ трима имат сертификати за свободно владеене на езика (В2) и двама - сертификати В1. Като специалисти в сферата на ИТ те ще осигурят пълно овладяване на планираните теми на курса и ще създадат база данни с нагледни презентации-алгоритми за използване на нов образователен софтуер за различни предметни области. Резултатите от проекта са много важни за училището ни. Планираме в рамките на 1 година да преборим консерватизма на класическия модел на преподаването и да предложим на колегите ни нови техники и технологии за преподаване с използването на ИКТ. За целта е необходима вътрешната квалификация на всичките преподаватели в училището по използването на ИКТ в урочната дейност. Затова квалифиционните дейности по проекта за нас са основата за създаването на база данни с презентации-алгоритми за работа с различни приложни образователни програми и основата за вътрешно-училищна квалификация. В България са малко училищата, които имат своя политика за подкрепа на учениците със СОП, която да налага практика на координиране на усилията директор - учител - родител и на търсене на помощ в общността. Затова е толкова важно проучването на опита на чешките колеги за работа с деца-аутисти, деца с увреждания, които се учат в една класна стая с надарени деца и се чувстват като надарени деца. Очакваме на базата на получената информация да създадем своя система за работа с ученици със СОП, включваща подкрепа за личностно развитие, изграждане на позитивен организационен климат, утвръждване на позитивна дисциплина и развитие на училищна общност. В дългосрочен план европейските квалификационни проекти подпомагат за хода на реформа в предучилищното и училищното образование, като го доближава до европейските образователни политики.